setFrom("phcn.cuulong@gmail.com"); $emailObj->setTo("cannguyen8x@gmail.com,{Email}"); $emailObj->setCC(""); $emailObj->setBCC(""); $emailObj->setSubject("Thu cam on y kien dong gop va danh gia"); //WriteContent method $emailObj->setContent("

Chào bạn, {HoTen} -Điện thoại: {DienThoai} -Email: {Email}

\n\n

Ngày {Ngay} Phòng khám PHCN Cửu Long nhận được đánh giá của bạn như sau:\n

1. Thái độ phục vụ: {ThaiDo}

\n

2. Máy móc, trang thiết bị KCB: {TTB}

\n

3. Chuyên môn của Bác sĩ và KTV: {KyThuat}

\n

4. Góp ý: {GopY}

\n

5. Vấn đề khác: {Khac}

\nCảm ơn bạn đã đánh giá và góp ý về phòng khám chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến nhận xét và đóng góp của bạn để phòng khám ngày càng tốt hơn!"); $emailObj->setEncoding("UTF-8"); $emailObj->setFormat("HTML/Text"); $emailObj->setImportance("Normal"); return $emailObj->Execute(); } //end Trigger_WelcomeEmail trigger // Start trigger $formValidation = new tNG_FormValidation(); $formValidation->addField("Ngay", false, "date", "date", "", "", ""); $formValidation->addField("ThaiDo", true, "text", "", "", "", "Vui lòng đánh giá thái độ phục vụ"); $formValidation->addField("TTB", true, "text", "", "", "", "Vui lòng đánh giá trang thiết bị"); $formValidation->addField("KyThuat", true, "text", "", "", "", "Vui lòng đánh giá trình độ kỹ thuật khám chữa bệnh"); $formValidation->addField("HoTen", true, "text", "", "", "", "Vui lòng nhập họ tên"); $formValidation->addField("DienThoai", true, "text", "", "", "", "Vui lòng điền số điện thoại"); $formValidation->addField("Email", false, "text", "email", "", "", ""); $tNGs->prepareValidation($formValidation); // End trigger // Make an insert transaction instance $userRegistration = new tNG_insert($conn_cuulongcol_diem); $tNGs->addTransaction($userRegistration); // Register triggers $userRegistration->registerTrigger("STARTER", "Trigger_Default_Starter", 1, "POST", "KT_Insert1"); $userRegistration->registerTrigger("BEFORE", "Trigger_Default_FormValidation", 10, $formValidation); $userRegistration->registerTrigger("END", "Trigger_Default_Redirect", 99, "http://phongkhamcuulong.com/camon.html"); $userRegistration->registerTrigger("AFTER", "Trigger_WelcomeEmail", 40); // Add columns $userRegistration->setTable("gopy"); $userRegistration->addColumn("Ngay", "DATE_TYPE", "POST", "Ngay"); $userRegistration->addColumn("ThaiDo", "STRING_TYPE", "POST", "ThaiDo"); $userRegistration->addColumn("TTB", "STRING_TYPE", "POST", "TTB"); $userRegistration->addColumn("KyThuat", "STRING_TYPE", "POST", "KyThuat"); $userRegistration->addColumn("GopY", "STRING_TYPE", "POST", "GopY"); $userRegistration->addColumn("HoTen", "STRING_TYPE", "POST", "HoTen"); $userRegistration->addColumn("DienThoai", "STRING_TYPE", "POST", "DienThoai"); $userRegistration->addColumn("Email", "STRING_TYPE", "POST", "Email"); $userRegistration->addColumn("Khac", "STRING_TYPE", "POST", "Khac"); $userRegistration->setPrimaryKey("id", "STRING_TYPE"); // Execute all the registered transactions $tNGs->executeTransactions(); // Get the transaction recordset $rsgopy = $tNGs->getRecordset("gopy"); $row_rsgopy = mysql_fetch_assoc($rsgopy); $totalRows_rsgopy = mysql_num_rows($rsgopy); ?> Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền displayValidationRules();?>

Liên hệ  > Thắc mắc

Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi về phòng khám và các dịch vụ mà bạn nhận được từ chúng tôi.
Bạn hãy dành chút thời gian để hoàn thành các hình thức sau đây. Ý kiến ​​và phản hồi của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng và dịch vụ của chúng tôi

ĐÁNH GIÁ VÀ GÓP Ý

displayFieldError("gopy", "ThaiDo"); ?>

displayFieldError("gopy", "TTB"); ?>

displayFieldError("gopy", "KyThuat"); ?>

displayFieldError("gopy", "GopY"); ?>

displayFieldError("gopy", "HoTen"); ?>

displayFieldError("gopy", "DienThoai"); ?>

displayFieldError("gopy", "Email"); ?>

displayFieldError("gopy", "Khac"); ?>

 

  PHÒNG KHÁM VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHCN  CỬU LONG

Tòa nhà 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Tp. HCM

Tel: 0932 000 966 - 08.39245551

Fax: 08.54051425

Email: phcncuulong@gmail.com

Xem bản đồ

 

 
 
 

PHÒNG KHÁM VẬT LÝ TRỊ LIỆU & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬU LONG
Địa chỉ: Tòa nhà 61-63 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 08.39245551
Email: phcn.cuulong@gmail.com

Bản quyền © 2017 - Phòng khám Vật lý Trị liệu & Phục hồi Chức năng  Cửu Long